.

<seyyidzilan.net>

SABAH NAMAZI TESBİHATI

1

Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.

Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneketuhlifu'l-mîâd.

2

Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte zelcelâli ve'l-ikrâm

3

Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât Münciye" olarak bilinen duâ okunur.

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.

4

Müteakiben 1 def'a

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en

5

Müteakiben 10 def'a

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyunyemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr eklenir.

6

Tevbe istiğfâr duâsı okunur.

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân
Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn
Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn

Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr

(Eller yukarı çevrilir) Bi afvike mücir bi fadlike gâffâr. Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr. Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.

7

Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.

Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

8

Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.

9

Tesbihlerden sonra

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyunyemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

10

Duâdan sonra;

Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra  Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

11

Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

12

Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
Salli ve sellim rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.

denir

13

Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur

Bismillâhirrahmânirrahiym

Subhaneke

ya Allâh

tealeyte

Rahman

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Râhiym

tealeyte

Kerim

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Hâmid

tealeyte

Hâkim

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Mecid

tealeyte

Melik

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Kuddüs

tealeyte

Selâm

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Mü’min

tealeyte

Müheymin

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Âziz

tealeyte

Cebbâr

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Mütekebbir

tealeyte

Hâlık

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Evvel

tealeyte

Âhir

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya zâhir

tealeyte

Bâtın

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Bâri

tealeyte

Musâvvir

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Tevvâb

tealeyte

Vehhâb

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Bâis

tealeyte

Vâris

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Kâdim

tealeyte

Mukim

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Ferd

tealeyte

Vitr

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Nur

tealeyte

Settâr

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Celil

tealeyte

Cemil

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Kâhir

tealeyte

Kâdir

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Melik

tealeyte

Muktedir

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Alim

tealeyte

Âllâm

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Aziym

tealeyte

Gâfur

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Hâlim

tealeyte

Vedud

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Şehid

tealeyte

Şâhid

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Kebir

tealeyte

Müteâl

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Nur

tealeyte

Lâtif

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Semi'

tealeyte

Kefil

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Kârib

tealeyte

Bâsiyr

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Hâkk

tealeyte

Mübin

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Râuf

tealeyte

Râhiym

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Tâhir

tealeyte

Müteâhhir

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Mücemmil

tealeyte

Mufâddil

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Müzhır

tealeyte

Mün’im

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Deyyân

tealeyte

Sultân

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Hânnân

tealeyte

Mennân

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Ehâd

tealeyte

Sâmed

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Hâyy

tealeyte

Kâyyum

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Adl

tealeyte

Hâkem

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Subhaneke

ya Ferd

tealeyte

Kuddûs

ecirnâ mine'n-nâr bi afvike Rahmân

Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike Mücir, bi fadlike Gaffâr, bi rahmetike erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

 

 

.