.

<seyyidzilan.net>

 

GAVS KİMDİR VE KUTUB KİME DENİR?


        Velilerden bir kısmına irşad görevi verilmiş, bir kısmına bu görev verilmemiştir.

    İrşadın en üstün mertebesi "Gavsiyyef'tir. Gavs, manevî mertebelerin en yükseğinde bulunan zattır. Bu zata "Kutub" da denir. Bir başka deyişle "Kutbül Aktab", yani "kutuplar kutbu" demektir.
        Gavs dünyadan göçünce onun yerine kutublardan “Sâhib-i Şimal” geçer.
 

Ondan bir geride bulunan “Sâhib-i Yemin” ise “Sâhib-i Şimal” olur.

Onun yerine "Dörtler"den biri “Sâhib-i Yemin” olur,

Onun yerine "Kırklar"dan biri "Evtâd'' olur. "Yediler”e alınır.

Onun yerine "Üçyüzlerden" biri “Kırklar”a alınır.

Onun yerine "Birler"den biri "Üçyüzler"e alınır.

Onun yerine sâlih kullardan biri "Binler"e alınır.

 

 

RİCALÜ'L GAYB (GAYB ERENLERİ)

 

         Üçler, yediler ve kırklar denilen erenlere "Gayb Erenleri" denilir. Bunlar Yüce Allah

tarafından belli görevlerle görevlendirilmiş Allah dostlarıdırlar. Derece itibariyle aralarında

farklılıklar bulunur. Bu manevî derecelerin en üstünü "Kutubluk" derecesidir. En üst

derecede ise "Kutbiyyet-i Kübrâ" denilen "Gavsiyyet" derecesi vardır. Bu makamda bulunan

zat Allah Rasulü (s.a.v.)'nün gerçek temsilcisi, gerçek halifesidir. "Üçyüzler"den her biri bir

nebi (peygamber) meşrebindedir. Üçyüzlerden kırkı, Âdem Aleyhisselam'ın meşrebindedir.

Bunlara "Abdal" denir. Yetmişi Nuh Aleyhisselam'ın meşrebindedir. Bunlara "Nükeba" denir.

Yedisi Allah Rasulü (s.a.v.)'in meşrebindedir. Bunların dördüne "Evtâd", ikisine "İmâmân"

denir. İşte bunlardan biri "Gavsül A'zam"dır

 

 

.